Karşılaştırma Listesi

İlan karşılaştırma yapabilmek için en az 2 ilan seçmelisin.

Alım - Satım Sözleşmesi. Temsilidir

TAŞINMAZ ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ

 1. İŞLETME:

 Cesur Gayrimenkul  Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

Bundan sonra aşağıda İşletme olarak anılacaktır.

2.SATICI :

Adı Soyadı ve  T.C. Kimlik No :

Tebliğ  Adresi :

Mail adresi :

Geçerli Cep Telefonu :

Bundan sonra aşağıda Sadece Satıcı olarak anılacaktır.

 

 1. ALICI:

Adı Soyadı ve  T.C. Kimlik No :

Tebliğ  Adresi :

Mail adresi :

Geçerli Cep Telefonu :

Bundan sonra aşağıda Sadece Alıcı olarak anılacaktır.

 1. Sözleşme Süresi: Sözleşmenin İmza tarihinden itibaren 15Gündür.

Satışa Konu Taşınmaz Bilgileri ve Özellikleri:

BURAYA TAŞINMAZIN ADA/PARSEL BİLGİLERİ İMAR DURUMU ODA/SALON VB. BİLGİLERİ İLE MERKEZİ YERLERE UZAKLIKLARI KİRACI OLUP OLMADIĞI, KULLANIM DURUMU AİDAT VB. GİBİ ÖZELLİKLERİN YANI SIRA HİSSELİ OLUP OLMADIĞI HACİZ VE BENZERİ ŞERHLER OLUP OLMADIĞI

 

 1. Alım – Satım Bedeli : ****** TL

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER
 2. Taraflar birbirlerine iletecekleri hususları yukarıda belirttikleri mail adreslerini öncelikle kullanacaklardır. İşletme için mail adresi info@cesurgayrimenkul.com.tr şeklindedir. Satıcının mail adresi ise ******.com, Alıcının mail adresi ise ******.comşeklindedir. Bu adreslerde yapılan her türlü gönderi muhatabı tarafından okunduğunda öğrenilmiş sayılacaktır. Her halde bile mail adresine gönderilen husus teknik arıza sebepleri hariç olmak üzere gönderilme tarihinden itibaren 3 gün içerisinde muhatabı tarafından öğrenilmiş kabul edilecektir. Elektronik ortamda yapılan gönderiler yazılı ortamda yapılmış sayılacaktır.
 3. Alıcı ve Satıcı taşınmazın satışı nedeniyle yukarıda yazılı bedel üzerinde anlaşmışlardır. Satış bedeli peşin olarak ödenecektir. Satış işlemi nedeniyle doğacak her türlü harç, masraf, döner sermaye v.b. giderler alıcıya ait olacaktır. Ancak taşınmazın satış tarihinden önceki döneme ait her türlü Vergi, harç, Elektrik, Su, Doğalgaz veya her ne nam altında olursa olsun her türlü borçları satıcı tarafından ödenecektir. Sözleşme süresi sonunda satış işleminin gerçekleşmemesi halinde kusuru bulunan tarafın sözleşmeden vazgeçtiği kabul edilir. Bu durumda kusuru bulunan ve vazgeçmiş kabul edilen taraf, diğer tarafa satış bedelinin %10’ unu geçmeyecek şekildecezai şart öder.
 4. Alıcı taşınmazı fiilen görmüş, yapının tapu, belediye veya başkaca tüm resmi kayıtları incelemiş, araştırmış olarak taşınmazı satın almaktadır. Alıcı Taşınmazın, fiili kullanımını, fiili durumunu veyapı malzemelerini bu günkü hazır hali ile kabul etmiştir.
 5. Satıcı taşınmazı en geç satış işleminin tapuda tamamlanması ve bedelini tamamen almış olması durumunda alıcıya teslim etmiş sayılacaktır.
 6. Alıcı, satış işlemi nedeniyle satıcıya *********TL. ‘ sı peşinat vermiştir. Satış işleminin tamamlanması durumunda bu peşinat satış bedelinden tenzil edilecektir.

6.İşletmenin hizmet bedeli taşınmazın taraflar arasında gerçekte anlaşmış oldukları fiili Satış bedelinin % 4 ‘ ü  + KDV oranındadır. Tahakkuk eden ücrete KDV dâhil değildir. Aracılık hizmeti bedeli satış işleminin taraflar arasında anlaşmaya varılmış olması durumunda veya satış işleminin tamamlanması ile hak edilmiş olup alıcı ve satıcı arasında eşit olarak paylaştırılarak peşinen ödenir. Satış konusunda Alıcı ve satıcı (taraflar) arasında anlaşma sağlanmış olup, bundan sonra taraflardan herhangi birinin her ne sebeple olursa olsun talebinden vazgeçtiğini beyan etmiş olması halinde dahi Aracılık ücreti tam ve eksiksiz olarak ödenir. Satış bedelinin ödemesi vadeli, kredili veya bir başka model ile yapılmış olsa dahi Aracılık hizmet bedeli peşin olarak ödeneceği gibi alınmış peşinat veya kaparo var ise öncelikle bundan tevkif edilir. Alıcı veya Satıcının birbirine rücu hakkı saklıdır.

6.Alıcı veya Satıcı, İşletmenin hizmet bedeli veya başkaca muhtemel talep edeceği gider üzerinde herhangi bir, takas, mahsup, feragat, tenzilat, tevkifat veya başkaca nam altında hak ve tasarruf talebinde bulunamaz.Taraflardan birinin diğerine cezai şart ödemesi durumunda dahi hizmet bedelinin tenzil veya tevkif veya mahsubu talebinde bulunamaz. Hizmet bedeli alıcı ve satıcının birbirine karşı olan tüm yükümlülüklerinden bağımsız olarak değerlendirilir ve ödenir.

 1. Bu sözleşmeden doğan D. Vergisi Alıcı ve Satıcıya birlikte, müştereken ve müteselsilsen aittir.
 2. Bu Sözleşme Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği tanzim edilmiştir. Burada bulunmayan hükümler için ilgili Yasal Mevzuat hükümleri geçerlidir.
 3. Bu sözleşmeden doğan itilaflarda İstanbul / Çağlayan Adliye ve İcra Daireleri ile İstanbul’da mukim Arabulucu ve Tahkim Kurulları ile ilgili yasal birimler Yetkilidir.
 4. İş bu Sözleşme taraflarca birlikte tanzim edilip, huzurda yüksek sesle okunup sözlü kabul beyanları alındıktan sonra imza altına alınmıştır.

 

 

 

Satıcı                     Alıcı                                                                                                      İşletme Yetkilisi

                                                                                                                            

 

En Uygun İlanlar İçin

Hemen Tıklayın