Karşılaştırma Listesi

İlan karşılaştırma yapabilmek için en az 2 ilan seçmelisin.

Ek İşyeri Kira Sözleşmesi. Temsilidir

ÖZEL ŞARTLAR

 1. İş bu özel Şartlar **/**/20*** Başlangıç tarihli kira sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
 2. Kiracı mecuru bir başkasına kiraya veremez, devredemez, temlik edemez, kiracılıktan doğan haklarını kısmen veya tamamen bir başkasının istifadesine sunamaz, yanına uzun süreli misafir alamaz. Kiracı, Annesi, eşi ve çocuklarından başka kimsenin kullanımına sunamaz, yanında kalamaz. Kiraya verenin yazılı izni olmadan tadilat v.b. işlem yapamaz.
 3. Kiracı mecuru İŞYERİ / ***** FAALİYETİ olarak kullanacaktır. Bu amaç dışında kullanması, kullanıldığına dair kanaat oluşması, bu yolda etrafça bilinir durum yaratılması, sözleşmeye aykırılık teşkil edecek olup, doğrudan tahliye ve cezai şart sebebi sayılacaktır.
 4. Kiracı mecuru, genel ahlak ve toplu yaşam kuralları dâhilinde kullanacaktır. Kiracının etrafa rahatsızlık vermesi veya hangi nedenle olursa olsun kötü şöhretle anılması veya bu yolda aleyhine soruşturma veya kovuşturma açılmış olması halinde dahi bu durum sözleşmeye aykırılık teşkil edecek olup, doğrudan tahliye ve cezai şart sebebi sayılacaktır.
 5. Kira bedeli aylık *****,00.TL. ' sı olarak ve net olacak şekilde belirlenmiştir. Kira bedelinin ödenmesinden dolayı kiraya veren adına hangi nam altında olursa olsun vergi tahakkuk etmesi halinde bu miktar aynen kiracı tarafından ödenecektir. Ve kiraya verenin kiracı yana rücu hakkı peşinen kabul edilmiş olup, vergiye dair ödemelerin kiracı tarafından ödenmemesi, ödemeden kaçınılması ya da ödeme konusunda ihtilaf çıkarılması, dava veya takibe sebebiyet verilmesi dahi sözleşmeye aykırılık teşkil edecek olup, doğrudan tahliye ve cezai şart sebebi sayılacaktır
 6. Kira bedeli her ayın ***. Günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenecektir. Kira bedeli kiraya veren adına kayıtlı bulunan **** Bankası **** Şubesi nezdinde  TR ********** IBAN numaralı  numaralı hesaba ödenecektir. Kiracı mecuru kiralar iken kiraya verene  *** aylık Kira bedeli  tutarı olan****.- TL. ' sı depozit ödemiştir. Mecurun TAHLİYESİNDEN SONRA,  kiraya verildiği gibi temiz, kullanıma hazır vaziyette, elektrik, su, doğalgaz, ortak gider, yönetim v.b. borcu olmadığını belgelendirdiği takdirde aynen iade edilecektir.
 7. Kiracı, Mecura ilişkin elektrik, su, doğalgaz v.b. abonelikleri kendisi tesis edecek ve kendi nam ve üzerine alacaktır. Buna ilişkin giderler ve ayrıca Mecurun kullanımdan doğan her türlü giderleri ile yönetim giderleri , ortak kalorifer, ortak yakıt v.b. ve her türlü ortak giderler kiracıya ait olacaktır. Bunlara ilişkin  giderlerin kısmen veya tamamen süresinde ödenmemesi  veya hiç ödenmemiş olması dahi sözleşmeye aykırılık teşkil edecek olup, doğrudan tahliye ve cezai şart sebebi sayılacaktır.
 8. Cezai Şart Hükümleri : Kiracının 4., 5., 6. ve 7. Maddelerde belirtili cezai şart ifadesi ile "cari olan kira bedelinin Bir Yıllık Kira Bedeli tutarı " kast edilmektedir. Kiracı yukarıda yazılı maddelerde  cezai şart gerektiren her bir eylemi veya ödeme kalemi  nedeni  ile yine her bir eylemi  veya ödeme kalemi için  ayrı ayrı  bu miktarı yani "cari olan kira bedelinin Bir Yıllık Kira Bedeli  tutarı "  başkaca ihtar, ihbar ve   ihtara gerek kalmaksızın  ödemeyi  peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Ana para ve faize ilişkin hükümler saklıdır. Kiracı Bu madde hükmünü peşinen cezai şart hükmü olarak aynen kabul eder.
 9. Kira bedellerinin herhangi birinin veya kiracıya ait giderlerin herhangi birinin kısmen veya tamamen süresinde ödenmemiş olması durumunda, geciken her bir ödeme kalemi ve cezai şart için ödeme tarihine kadar ayrı ayrı *** Bankası **** Kredi kartına uygulanan faiz oranında faiz uygulanır. Kısmi veya taksitli ödemelerde ise yine aynı Kredi Kartının hesaplama yöntemi ile faiz uygulanır. Bu hüküm aynı zamanda faiz sözleşmesi yerine geçer.
 10. Kira sözleşmesi bir yıllık olup kiraya veren tarafından süresi dolmamış olsa dahi ilk tahliye talebine ilişkin bildirimin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde kiracı mecuru tahliye etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hüküm Tahliye taahhütnamesi yerine geçmektedir. Kiracı bu hükmü tahliye taahhütnamesi olarak kabul ve beyan eder. Kiracılık ilişkisi bir sonraki döneme uzadığı - yenilendiği takdirde yeni döneme ilişkin kira bedeli, aksine yasal hüküm bulunmaması durumunda YILLIK TÜFE veya TEFE oranlarından en yüksek olanı esas alınarak artış yapılacaktır. Bu miktar her halde bile bir önceki kira bedelinin  %*** (Yüzde ****) '  nden aşağı olamaz. Bu hüküm artış sözleşmesi yerine geçmektedir.
 11. İş bu kira sözleşmesi nedeni ile kefil olanın sorumluluğu kira bedelleri, vergi, yönetim gideri, elektrik, su, doğalgaz, veya başkaca abonelik giderleri, cezai şart bedelleri, faiz bedelleri, muhtemel masraf ve vekalet ücreti bedelleri ve kiracılık ilişkisinden doğan her türlü borca ilişkin müşterek ve müteselsil borçlu sıfatı iledir. Kefalet sorumluluğu her halde bile kiracılık ilişkisinin devamı süresince geçerlidir. Kefilin sorumluluğu her halde bile 24 aylık kira bedeli tutarı olan ******* TL.‘sından aşağı olamaz.
 12. Tarafların burada belirttikleri adresler tebliğ adresi sayılmaktadır. Kiracının BAŞKACA KAYITLI adresi iş bu sözleşmedeki kiralanan yer adresi olmasa dahi, mecur tahliye edilmiş olsa dahi takip eden her türlü işlemlerde mecurun adresi 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 35. Maddesine göre ve lüzumu dahilinde Aynı Kanunun 21. Maddesi dahilinde tebliğ adresi kabul edilecektir. Bu hüküm tebliğ sözleşmesi yerine geçmektedir.
 13. İtilaf halinde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri veya Kiraya verenin ikametgâhının bulunduğu yer Mahkeme ve İcra Daireleri Yetkili olup seçimlik hakkı kiraya verene aittir. Burada bulunmayan haller için ilgili Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 14. İş bu sözleşme **/**/20** Başlangıç tarihli kira sözleşmesinin eki ayrılmaz bir parçası olup üç suret olarak tanzim edilmiş, bir sureti Kiraya Verene, bir sureti kiracıya bir sureti de müşterek ve müteselsil borçlu sıfatı ile kefile verilmiştir.22.02.2017

                Borçlu - Kiracı                    Kefil                                                      Kiraya Veren

 

 

En Uygun İlanlar İçin

Hemen Tıklayın