Karşılaştırma Listesi

İlan karşılaştırma yapabilmek için en az 2 ilan seçmelisin.

Satış Yetki Sözleşmesi. Temsilidir

TAŞINMAZ SATIŞ TİCARETİNE YÖNELİK YETKİLENDİRME SÖZLEŞMESİ

 1. İŞLETME :

Cesur Gayrimenkul  Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

Bundan sonra aşağıda İşletme olarak anılacaktır.

2.SATICI :

Adı Soyadı ve  T.C. Kimlik No :

Tebliğ  Adresi :

Mail adresi :

Geçerli Cep Telefonu :

Bundan sonra aşağıda Sadece Satıcı olarak anılacaktır.

 

 1. Sözleşme Süresi: Sözleşmenin İmza tarihinden itibaren 3 Aydır. Taraflar bu süre içerisinde aksine yazılı bildirimde bulunmadıkça sözleşme süresi kendiliğinden yenilenmiş sayılır.

 

Satışa Konu Taşınmaz Bilgileri ve Özellikleri :

 

BURAYA TAŞINMAZIN ADA/PARSEL BİLGİLERİ İMAR DURUMU ODA/SALON VB. BİLGİLERİ İLE MERKEZİ YERLERE UZAKLIKLARI KİRACI OLUP OLMADIĞI, KULLANIM DURUMU AİDAT VB. GİBİ ÖZELLİKLERİN YANI SIRA HİSSELİ OLUP OLMADIĞI HACİZ VE BENZERİ ŞERHLER OLUP OLMADIĞI

 

İlk teklif Satış Talep Bedeli : ****** TL

Asgari Satış Talep Bedeli               : ***** TL

 

 1. YÜKÜMLÜLÜKLER :

SATICIYA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Satıcı, İşletmeyi, yukarıda özellikleri belirtili taşınmazın 3. Şahıslara SATILMASI konusunda Aracı olmak üzere Yetkilendirmiştir.
 2. Satıcı Taşınmaza ilişkin Son 15 Gün içerisinde temin edilmiş Güncel Takyidatlı tapu kaydı İLE TAŞINMAZA İLİŞKİN İMAR DURUMU, ÇAP ÖRNEĞİ, VARSA RUHSAT VEYA YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ, SATIŞ BEDELİ VB. HER TÜRLÜ ÖDEMENİN YAPILACAĞI BANKA IBAN NUMARASI VE HESAP BİLGİLERİ gibi evrakları taşınmaza ilişkin resmi belgeleri İşletmeye teslim edecektir.
 3. Satıcı Taşınmazın muhtemel taliplilere gösterilmesi konusunda İşletmeye her türlü kolaylığı sağlayacak, taşınmazda kiracı, zilyet veya başkaca nedenle 3. Şahıs bulunması halinde gerekli imkanı sağlayacaktır.
 4. Satıcı, iş bu sözleşme süresince başkaca kişi veya kurumlarla ayrıca yazılı veya sözlü tellallık, satıcılık. Aracılık v.b. anlaşmalar yapamayacaktır.
 5. Satıcı, taşınmazın muhtelif yerlerine İşletmenin ilan ve afişlerini, duyurularını, satışa ilişkin reklam ve tanıtım malzemelerini teşhir etmesine, bulundurmasına izin vermiş sayılacaktır.
 6. Satıcı, Taşınmaza ilişkin İşletmeye vermiş olduğu bilgilerin, belgelerin ve kayıtların doğruluğundan sorumludur. Kayıtlar veya fiili durum ile beyan eden vasıf ve bilgiler arasında farklılık olması durumunda satıcı bu durumu gidermek ve İşletmeyi bu husus dâhilinde belgeleri ile birlikte bilgilendirmek durumundadır.

 

İŞLETMEYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. İşletme, satışa konu taşınmazın talipli sayısını arttırmak için kendi internet sitesinde veya başkaca uygun gördüğü sanal ortamda tanıtımını yapacaktır. Ayrıca gideri kendisine ait olmak üzere taşınmaz ilan veya afiş yolu ile gerekli duyurunun yapılmasını sağlayacaktır.
 2. İşletme, taşınmazın talep edilen satış bedelini muhtemel müşteriye aynen iletecektir. Ödeme, fiyat değişikliği farklı fiyat tekliflerini satıcıya iletecek, satıcının muvafakati ile fiyatta değişiklik yapabilecektir.
 3. Satıcı taşınmazın daha kolay ve kısa sürede satılmasını teminen, mahalli imkanları kullanacak, gerekli görürse başkaca 3. Şahıslar veya kurumlarla irtibat edecek, gideri kendisine ait olmak üzere diğer kişi ve kurumlarla Hizmet ortaklığı sözleşmesi veya benzeri anlaşma yapabilecektir. Sözleşmeden doğan haklarını kısmen veya tamamen gerek görmesi halinde devir ve temlik edebilecektir. Satıcı bu hususa şimdiden ve peşinen muvafakat eder, kabul eder ve izin verir.

 

ORTAK VE SON HÜKÜMLER

 1. Taraflar birbirlerine iletecekleri hususları yukarıda belirttikleri mail adreslerini öncelikle kullanacaklardır. İşletme için mail adresi info@cesurgayrimenkul.com.tr şeklindedir. Satıcının mail adresi ise ******.com şeklindedir. Bu adreslerde yapılan her türlü gönderi muhatabı tarafından okunduğunda öğrenilmiş sayılacaktır. Her halde bile mail adresine gönderilen husus teknik arıza sebepleri hariç olmak üzere gönderilme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde muhatabı tarafından öğrenilmiş kabul edilecektir. Elektronik ortamda yapılan gönderiler yazılı ortamda yapılmış sayılacaktır.
 2. Tarafların birbirlerine yasal tebliğ adresleri Ayrıca ve açıkça başkaca adres bildirilmediği sürece yukarıda yazılı şekildedir.
 3. Taraflar karşılıklı olarak sözleşmeyi her zaman fesih edebilirler. İşletme uygun görmesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Feshe ilişkin ihbar muhatabın mail adresine 1. Madde hükmü gereği bildirir.
 4. Satıcı taşınmazı 3. Kişilere İşletmeyi haberdar etmeksizin ve yazılı muvafakat almaksızın veya sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesini müteakip 3 Ay içerisinde satar, el değiştirir veya başkaca ayni hak tesis eder veya başkaca kişi veya kurumlarla bu yolda sözlü veya yazılı anlaşma yapar veya satmaktan vazgeçer ise yukarıda yazılı Asgari Satış Talep Bedeli ‘ nin % 4 ‘ ü + KDV ‘ si kadar tutarı ve bu tutara işleyecek aylık % 5 Cezai Şart bedelini İşletmeye ödemekle yükümlüdür. İşletme bu miktarı ayrıca ihtar, ihbar veya başkaca bildirim yükümlülüğü bulunmaksızın doğrudan tahsili yoluna gidebilir. Bu hüküm Cezai Şart sözleşmesi yerine geçmektedir. Taraflar bu hususu şimdiden ve peşinen kabul, beyan ve muvafakat etmektedir.
 5. Satıcı, İşletmenin muhtemel satış anlaşmasını teminen ALICI tarafından verilecek kaparo mahiyetinde ilk ödemeyi tahsiline şimdiden ve peşinen muvafakat eder. Bu miktar Satış bedelinin % 10 ‘ unu geçemez. İşletme, Geçen miktarı veya Aracılık hizmet bedelinin tevkifinden sonra kalan miktarı satıcının bildirdiği IBAN numarasına, en geç 7 iş günü içerisinde yatıracaktır.
 6. İşletmenin hizmet bedeli taşınmazın taraflar arasında gerçekte anlaşmış oldukları fiili Satış bedelinin % 4 ‘ ü + KDV oranındadır. Tahakkuk eden ücrete KDV dâhil değildir. Aracılık hizmeti bedeli satış işleminin taraflar arasında anlaşmaya varılmış olması durumunda veya satış işleminin tamamlanması ile hak edilmiş olup peşinen ödenir. Satış konusunda Alıcı ve satıcı (taraflar) arasında anlaşma sağlanmış olması halinden sonra taraflardan herhangi birinin her ne sebeple olursa olsun talebinden vazgeçtiğini beyan etmiş olması halinde dahi Aracılık ücreti tam ve eksiksiz olarak ödenir. Alıcı ile yazılı sözleşme yapılmamış olsa dahi, Alıcı tarafından kaparo verilmiş olması satış anlaşmasının tüm sonuçları ile yapıldığı anlamına gelir. Satış bedelinin ödemesi vadeli veya bir başka model ile yapılmış olsa dahi Aracılık hizmet bedeli peşin olarak ödeneceği gibi alınmış kaparo var ise öncelikle bundan tevkif edilir.
 7. Satıcı, İşletmenin Alıcıdan tahsilini istediği hizmet bedeli veya başkaca muhtemel talep edeceği gider üzerinde herhangi bir, takas, mahsup, feragat, tenzilat veya başkaca nam altında hak ve tasarruf talebinde bulunamaz.
 8. Bu sözleşmeden doğan D. Vergisi Satıcıya aittir.
 9. Bu Sözleşme Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği tanzim edilmiştir. Burada bulunmayan hükümler için ilgili Yasal Mevzuat hükümleri geçerlidir.
 10. Bu sözleşmeden doğan itilaflarda İstanbul / Çağlayan Adliye ve İcra Daireleri Yetkilidir.
 11. İş bu Sözleşme taraflarca birlikte tanzim edilip, huzurda yüksek sesle okunup sözlü kabul beyanları alındıktan sonra imza altına alınmıştır.

Satıcı                                                                                                                                  İşletme Yetkilisi

 1. Cesur GÖÇMEN

 

Önemli Not :

Bu sözleşme;  Satıcının mail adresine gönderilmesi ve satıcı tarafından onaylanması ya da aksine bildirimde bulunulmaması halinde yazılı ortamda yapılmış sayılır.

En Uygun İlanlar İçin

Hemen Tıklayın